Privacybeleid Dimbali

Het waarborgen van jouw persoonlijke levenssfeer als je www.dimbali.be bezoekt is voor ons een belangrijke taak.  In ons privacybeleid, dat van toepassing is op de projecten van Koperen Muntjes voor Nianing, beschrijven we hoe we informatie verzamelen en verwerken.

Koperen Muntjes voor Nianing respecteert de privacy van alle gebruikers van www.dimbali.be en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

We zijn echter niet verantwoordelijke voor de handelingen van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van www.dimbali.be aanvaard je ons privacybeleid.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Koperen Muntjes voor Nianing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Koperen Muntjes voor Nianing leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Koperen Muntjes voor Nianing stelt zich middels deze Privacy Verklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Koperen Muntjes voor Nianing
E. Van Arenberghstraat 12
3000 Leuven

 

Functionaris Gegevensbescherming 
Dirk Delvaux
vitesfietskoerier@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Koperen Muntjes voor Nianing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Particulieren
  • Voor- en familienaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 •  Groepen en organisaties
  • Naam groep of organisatie
  • Voor- en familienaam contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Bedrijven en Btw-plichtigen
  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en familienaam contactpersoon
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BTW-nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viavitesfietskoerier@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doeleinden van de werking
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De organisatie van de activiteit
 • Het afhandelen van de betaling en administratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • We analyseren jouw gedrag op de website via google analytics om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Als je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Koperen Muntjes voor Nianing de gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal die betrekking hebben op onze  producten en/of diensten.Koperen Muntjes voor Nianing kan de door jouw verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Koperen Muntjes voor Nianing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koperen Muntjes voor Nianing) tussen zit.

Koperen Muntjes voor Nianing gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Drive:  Gegevens worden hier opgeslagen met als doel het organiseren van de activiteit.
 • Google voor email: we slaan uit bedrijfsmatige overwegingen al het emailverkeer op deze server op.
 • Mailchimp voor CRM: indien er niet langer mailing gewenst is, kan er eenvoudig onderaan de email worden afgemeld. De gegevens zullen dan verwijderd worden uit Mailchimp.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens
Koperen Muntjes voor Nianing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Personalia: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Adres: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Overige gegevens: > 1 jaar > optimale service en aftersales

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Koperen Muntjes voor Nianing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.Koperen Muntjes voor Nianing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Koperen Muntjes voor Nianing jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Koperen Muntjes voor Nianing zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Cookies of vergelijkbare technieken 
Koperen Muntjes voor Nianing gebruikt enkel Google Analytics. Wij oefenen geen enkele invloed uit op de cookies van Google Analytics: niet op inhoud van de verklaringen, niet op de inhoud van deze cookies. Tot op heden heeft Koperen Muntjes voor Nianing geen enkele andere cookie gebruikt.

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koperen Muntjes voor Nianing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vitesfietskoerier@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) (NL) of Rijksregisternummer (Be) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Koperen Muntjes voor Nianin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Koperen Muntjes voor Nianin kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient steeds de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf  van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.